پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • شنبه, 29 تير 1398
  • English

مدیریت سرویس

سامانه مدیریت کسب و کار 

سرویس و یا سامانه مدیریت کسب و کار (Business Service Management: BSM ) رویکردی جهت مدیریت سامانه های فناوری از نگاه کسب و کار سازمانها می باشد. در این رویکرد بجای کنترل وضعیت منابع فنی (سخت افزاری و نرم افزاری)  ، تمرکز این سامانه بر وضعیت سلامت و بازدهی سرویس های حساس کسب و کار و بازخورد عوامل فنی فناوری به این سرویسها میباشد .

بعبارت دیگر عملکرد فرایندهای کسب و کار وابسته به سلامت سرویسهای مرتبط به انها میباشد . در رویکرد BSM بجای مدیریت عملیاتی زیرساخت هر سرویس بطور جداگانه ، تمامی اجزا سرویس در ارتباط با یکدیگر و بطور یکپارچه و با در نظر گرفتن نقش انها در سرویس مربوطه مدیریت میشوند . لذا مدیران کسب و کار بدون دغدغه مستقیم در مورد تک تک اجزا سرویس ، امکان پایش سلامت و کارائی سرویس را خواهند داشت و در مواقع نیاز علل ریشه ای در اختلال کارکرد سرویس را براحتی کشف و رصد خواهند کرد .

با نگاه چهارچوب ITIL ، یک سیستم مدیریتی BSM ، باید خروجی مانیتور شده سرویس های فناوری  را به گونه ای قابل درک و قابل تحلیل از نگاه  کسب و کار تبدیل نمایدتا  تعامل مستقیم بین مدیران فناوری و کسب کار ایجاد شود.

برای پیاده سازی اجرائی ، ماجولهای نرم افزاری پایش و مدیریت قسمتهای مختلف زیرساخت ، بصورت یکپارچه و همبسته اطلاعات مورد نیاز برای پایش و سلامت سرویس کسب و کار را فراهم خواهند اورد .

  


آدرس : تهران - خيابان كارگر شمالي، خيابان هفدهم، شماره50

كدپستي : 1438844588

تلفن: 42415000-21-98+ فاكس: 88639172-21-98+

آدرس وب سايت : www.sarvrayaneh.com

آدرس پست الکترونيکي : office@sarvrayaneh.com

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0