زیرساختهای همگرا

زیرساختهای همگرا (Converged Infrastructure)

زیرساخت های همگرا رویکردی نوین برای بهینه سازی منابع در مراکز داده میباشند . در این معماری منابع پردازشی ، سوئیچها، منابع ارتباطی و منابع ذخیره سازی که متعلق به یک و یا چند شرکت سازنده میباشند بوسیله یک شرکت به بازار عرضه میشوند . ویژگی برجسته این سیستمها یکپارچگی عناصر مختلف مرکز داده در یک محصول واحد با راهکار مدیریت یکپارچه مختص به خود میباشد . در این سیستمها عناصر ذخیره سازی شبکه و پردازشی بوسیله یکی از شرکتهای سازنده برای بهترین کارائی یکپارچه و بصورت اماده به کار به مراکز داده عرضه میشود .

ویژگیهای اصلی سیستمهای همگرا به شرح زیر میباشد :

  • یکپارچگی در مدیریت و پیاده سازی تمامی سه جز اصلی زیرساخت مرکز داده

  • به حداقل رساندن چالشهای مربوط به سازگاری بین سرورها ، سیستمهای ذخیره سازی و تجهیزات شبکه

  • کاهش هزینه مربوط به راه اندازی و نیروی متخصص

  • عدم نیاز به ارتباط با شرکتهای مختلف سازنده تجهیزات به منظور پشتیابنی و نگهداری در زیرساخت

  • بهین شده برای محیطهای ابر خصوصی و ابر ترکیبی

 

 

 


6.0.6.0
گروه دورانV6.0.6.0