مدیریت رخداد

 

مدیریت و ادغام رخدادها ( Event management and Correlation)

رخدادها و پیغامهای ایجاد شده در مراکز داده جزء اطلاعات حیاتی به منظور ایجاد تداوم در کسب و کار سازمانها می باشند . سیستمهای مدیریت سرویس و اجزاء این سیستمها که قسمتهای مختلف مرکز داده را پایش میکنند ( شامل شبکه ، ذخیره سازی ، سیستم عامل ، مجازی سازی  و...) صدها و یا هزارها رخداد در ساعت ایجاد خواهند کرد بطوریکه استفاده مفید از این رخدادها برای مدیران مراکز داده در واقع غیر ممکن خواهد شد . به همین منظور ابزارهای مدیریت رخداد یکی از قسمتهای حیاتی به منظور مدیریت پیشگیرانه سرویس های انفورماتیکی میباشد .  

 

همبستگی رخدادها  (Event Correlation)

یکی از مهمترین تکنیکهای مورد استفاده در مدیریت رخداد ، تلفیق رخدادهای همبسته میباشد . بسیار از رخدادهای ایجاد شده همگی دارای یک علت ریشه ای میباشند و نمایش تمامی این رخدادها صرفا باعث اتلاف وقت مدیران مرکزداده و طولانی شدن فرایند رفع عیب و یا پیشگیری خواهد شد .

موتور مدیریت رخدادهای همبسته ، با پیدا کردن ارتباط بین رخدادهای مرتبط ، رخداد نهایی و تمامی رخدادهای وابسته به ان را با ذکر وابستگی نمایش خواهد داد . لذا مدیران و مسولین پایش مراکز داده به راحتی بدون نیاز به بررسی و مذاکره با تیمهای مختلف در مرکز داده ، بوسیله این ابزار علت اصلی رخداد را شناسائی خواهند کرد . 

 


6.0.6.0
گروه دورانV6.0.6.0